Preambula

Virtualno letalstvo je dejavnost, ki zajema računalniško simulirano letenje, nadzor letenja ter ostale aktivnosti, povezane z letalskim prometom. Pri svojem izvajanju virtualno letalstvo uporablja postopke, ki so praviloma identični postopkom v realnem letalskem prometu.

Klub virtualnega letalstva Slovenije (v nadaljevanju: Klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje ljubiteljev virtualnega letenja ter drugih, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu.

Klub deluje na območju Slovenije in lahko sodeluje oziroma se interesno povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(naziv Kluba)

Polno ime Kluba je >Klub virtualnega letalstva Slovenije<.
Skrajšan naziv Kluba je >KVLS<.

Sedež Kluba je v naselju Ljubljana.

2. člen
(status in reprezentativni elementi Kluba)

Klub je samostojna organizacija in je pravna oseba zasebnega prava.
Klub ima svoj žig, simbol, lahko pa tudi zastavo. Na žigu je navedeno ime Kluba, naselje sedeža Kluba ter lahko tudi simbol. Žig ima lahko svojo številko, ki označuje uporabnika.

Obliko simbola oziroma zastave ter njune sestavne elemente sprejme na predlog upravnega odbora svet Kluba.

3. člen
(vpis v register)

Klub je vpisan v register društev in registriran pri pristojni upravni enoti v Ljubljani.

4. člen
(zastopanje Kluba)

Klub predstavlja in zastopa v pravnem prometu zakoniti zastopnik, ki je po tem statutu predsednik Kluba.

Klub sme skladno z omejenim pooblastilom upravnega odbora ter za določen čas, krajši od 3 mesecev, zastopati tudi drug član, ki ga za zastopanje pooblasti upravni odbor s sklepom.

 

2. ČLANSTVO
5. člen
(članstvo)

Članstvo v Klubu je prostovoljno in osebno.
Častni član je tisti posameznik, ki ima posebne zasluge za napredek, delovanje ali prepoznavnost Kluba. Častnega člana Kluba imenuje zbor članov Kluba na predlog sveta Kluba.

6. člen
(član Kluba)

Član Kluba lahko postane vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo ter izjavi, da sprejema statut in program Kluba.
Vsak član (razen častnega člana) je dolžan plačevati članarino, izpolnjevati obveznosti do Kluba, spoštovati pravice ostalih članov ter lahko kandidira v organe Kluba po pogojih in na način, ki jih določata ta statut in pravilnik o kandidiranju v organe Kluba.

7. člen
(starost vpisa v Klub)

V Klub se lahko včlani mladoletnik do sedmega leta starosti, vendar pristopno izjavo v tem primeru podpiše njegov zakoniti zastopnik.
V kolikor v Klub pristopi mladoletnik od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti, podpiše pristopno izjavo sam, vendar pa mora njegov zakoniti zastopnik podati pisno soglasje k pristopu v Klub.
Tuj državljan je lahko član Kluba pod enakimi pogoji.

8. člen
(prenehanje članstva)

Članu preneha članstvo v Klubu zaradi:

 • podane pisne izstopne izjave člana
 • izključitve člana
 • smrti člana.
  Pisna izjava, iz katere je jasno razvidna želja člana po izpisu ter prenehanju članstva v Klubu, stopi v takojšnjo veljavo. Na izstopno izjavo ni mogoče vložiti pritožbe.

9. člen
(izključitev člana iz Kluba)

Člana Kluba lahko upravni odbor Kluba izključi iz Kluba na predlog častnega razsodišča Kluba, ki je na podlagi disciplinskega pravilnika ugotovilo in s sklepom potrdilo primernost takšnega ukrepa.

Član Kluba se lahko zoper izključitev pritoži na svet Kluba ter na drugi stopnji tudi na zbor članov Kluba oziroma pristojno upravno sodišče. O pritožbi mora svet Kluba odločiti najkasneje v roku 14 dni po prejemu pritožbe, medtem ko zbor članov Kluba o tem odloča v okviru svojega izrednega ali rednega sklica.

10. člen
(pravice člana)

Član Kluba ima pravico:

 • sodelovati v vseh dejavnostih, ki jih organizira Klub
 • biti obveščen o delu Kluba in njenih organih
 • predlagati izboljšave v dejavnostih Kluba
 • vlagati pritožbe na katerikoli organ Kluba
 • voliti v organe Kluba.
  Pravico kandidiranja v organe Kluba določa ta statut, postopek kandidiranja pa pravilnik o kandidiranju v organe Kluba.

11. člen
(obveznosti člana)

Član je dolžan:

 • redno plačevati članarino, razen če je mlajši od 15 let
 • vestno in odgovorno sodelovati pri opravljanju nalog Kluba in se zavzemati za njihovo uresničevanje
 • vestno in odgovorno opravljati funkcije v organih Kluba, v katere je izvoljen
 • skrbeti za svojo varnost in varnost drugih pri uporabi opreme, ki je v lasti ali v uporabi Kluba oziroma partnerske organizacije
 • skrbeti za svojo varnost in varnost drugih tudi v primeru, ko Klub svoje aktivnosti izvaja izven svojih prostorov
 • spoštovati ter izvajati sklepe organov Kluba
 • spoštovati statut in vse veljavne interne akte Kluba
 • spoštovati norme varnega in racionalnega ravnanja z opremo in ostalo lastnino Kluba
 • skrbeti za boljši ugled Kluba in njegovih članov v notranjem in zunanjem okolju Kluba.

3. NAMEN IN NALOGE KLUBA

12. člen
(nameni in cilji Kluba)

Nameni in cilji Kluba so:

 • pospeševanje virtualne in realne letalske dejavnosti
 • širjenje popularnosti virtualnega letalstva
 • izobraževanje na področju virtualnega letenja
 • sodelovanje članov Kluba na letalskih (virtualnih in realnih) srečanjih in sejmih v domovini in tujini
 • širjenje tehnične kulture ter tehničnega opismenjevanja
 • sodelovanje s podobnimi organizacijami v domovini in tujini
 • omogočanje stika mladih z realnim letalstvom.

13. člen
(naloge Kluba)

Klub je izobraževalna organizacija, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja naslednje naloge:

 • organizira dogodke in prireditve na področju virtualnega in realnega letalstva
 • promovira letalstvo in spremljajoče aktivnosti
 • izobražuje člane na področju virtualnega in realnega letalstva
 • zagotavlja pogoje za odvijanje virtualnih letalskih aktivnosti
 • nudi pomoč pri pridobivanju programskih dodatkov s področja virtualnega letalstva
 • izvaja podporne turistične storitve ob športnih in drugih prireditvah
 • ustanavlja glede na sedež Kluba geografsko dislocirane enote, ki delujejo pod pristojnostjo Kluba, tega statuta in ostalih internih aktov Kluba
  organizira rekreacijske, kulturne in športne prireditve.
  Klub lahko za izvajanje svojih dejavnosti in nalog ustanovi sekcije ter geografsko dislocirane enote. Ustanovitev sekcij in geografsko dislociranih enot na predlog upravnega odbora Kluba obravnava in sprejme svet Kluba.

Vsaka sekcija ali geografsko dislocirana enota ima svoj interni pravilnik o delovanju, ki ga mora sprejeti svet Kluba in mora biti skladen s tem statutom. Področja, ki jih pravilnik ne ureja, ureja statut.

14. člen
(opravljanje pridobitne dejavnosti)

Klub lahko opravlja poleg svoje glavne dejavnosti tudi pridobitno dejavnost in to v obsegu in smislu 25. člena Zakona o društvih.

Pridobitno dejavnost lahko Klub začne opravljati na podlagi sklepa o razširitvi opravljanja osnovne nepridobitne dejavnosti s pridobitno, ki ga na predlog upravnega odbora Kluba sprejme zbor članov Kluba.

 

4. JAVNOST DELA

15. člen
(zagotavljanje javnosti dela)

Delo Kluba je javno.

O delu in finančnem poslovanju Kluba se širšo javnost obvešča s poročili na srečanjih Kluba ali preko sredstev javnega obveščanja z izjavami za javnost. Na srečanjih Kluba so lahko prisotni predstavniki sredstev javnega obveščanja in predstavniki drugih organizacij.

O delu Kluba se svoje članstvo obvešča z letnimi poročili o delovanju na oglasnih deskah v Klubskih prostorih in elektronskih forumih.

Člani Kluba lahko sodelujejo pri vseh sestankih in delovnih srečanjih vseh organov Kluba, vendar na njih nimajo glasovalne pravice. Prisotne, ki s svojim obnašanjem motijo zasedanje organa ali na zasedanju zavestno ravnajo v nasprotju s poslovnikom organa, statutom ali drugimi akti Kluba, lahko predsedujoči organ odstrani s sestanka.

5. ORGANI KLUBA IN NJIHOVE NALOGE

16. člen
(mandat organov Kluba)

V organe Kluba lahko kandidira le tisti član, ki je dopolnil osemnajst let, je član Kluba vsaj eno leto in zoper njega ni bil sprejet pravnomočen disciplinski ukrep izključitve ali prepovedi opravljanja funkcije v Klubu.

Člani, mlajši od 18 let, so člani zbora članov, vendar ne smejo kandidirati ter opravljati funkcij ali nalog Kluba, za katere se po zakonu predvideva poslovna sposobnost.

Klub upravljajo organi Kluba, ki so izvoljeni in imenovani po postopku in na način, kot to določata ta statut ter pravilnik o kandidiranju v organe Kluba. Mandat organov traja štiri leta in preneha z izvolitvijo novega organa.

17. člen
(nadomestni član v organih Kluba)

V primeru, da nosilec funkcije izstopi iz Kluba, odstopi od funkcije ali pa je v takšnem disciplinskem prekršku, da mu sankcija zaradi preprečevanja nastajanja škode omejuje izvajanje del in nalog, za katere je bil imenovan ali so mu dodeljene po sklepu organa, sme predsednik organa, v katerem se pojavlja takšen primer, za čas do izvedbe volilnega zbora svetu Kluba predlagati v imenovanje nadomestnega člana organa upoštevaje določila nezdružljivosti funkcij in starostnih omejitev.

Članu, ki mu je poverjen nadomestni mandat, mandat preneha s prenehanjem mandata organa, v katerega je imenovan.

18. člen
(organi Kluba)

Organi Kluba so:

 • zbor članov
 • svet Kluba
 • upravni odbor Kluba
 • predsednik Kluba
 • podpredsednik Kluba
 • tajnik Kluba
 • nadzorni odbor Kluba
 • častno razsodišče.
  V primeru, da katerikoli organ prejme v obravnavo zadevo, pobudo ali pritožbo, za katero po tem statutu nima pristojnosti, mora le-to takoj posredovati pristojnemu organu Kluba.

19. člen
(delo v organih Kluba)

Na sejo organa Kluba se lahko vabi tudi druge organe, ki so relevantni za obravnavo tematike pri posamezni točki dnevnega reda. Brez navzočnosti drugega organa se ne smejo sprejemati zavezujoči sklepi za drug organ, upoštevaje hierarhijo, ki jo določa ta statut.

Vsi organi vodijo o svojem delu zapisnike, ki jih hrani tajništvo Kluba.

Organi Kluba so medsebojno nezdružljivi, zato so nezdružljive tudi vse posamične in skupinske funkcije organov.

20. člen
(prepoved plačila dela članov)

Noben član Kluba, ki je izvoljen v organ Kluba, za opravljanje svojih dolžnosti v okviru Kluba ne sme prejeti plačila, denarnih nagrad ali daril v obliki denarja, vendar pa lahko zahteva povračilo materialnih stroškov, ki so kot povračljivi predvideni v pravilniku o finančno-materialnem poslovanju Kluba.

21. člen
(zbor članov)

Zbor članov je najvišji organ Kluba, ki ga sestavljajo vsi člani Kluba.
Zbor članov se praviloma skliče vsaj enkrat letno.

22. člen
(sklic zbora)

Zbor članov skliče svet Kluba z izključno pisnim vabilom vsem članom Kluba, dodatno pa lahko še z elektronsko pošto ali vabilom preko foruma KVLS vsaj dvajset dni pred datumom zasedanja. Zbor članov lahko skliče tudi petina vseh članov Kluba, ki morajo svojo pobudo vložiti na svet Kluba.
K vabilu se mora predložiti tudi predlagani dnevni red ter gradivo k posameznim točkam dnevnega reda. Gradivo, ki ga zaradi objektivnih razlogov ni mogoče predložiti kot gradivo k dnevnemu redu, lahko vsak član dobi na vpogled pri tajniku Kluba do pet dni pred zborom članov.

23. člen
(sklepčnost zbora)

Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku na zboru prisotna vsaj polovica vseh registriranih članov.

V kolikor trideset minut po pričetku zbora na zboru še vedno ni prisotnih dovolj članov, se šteje, da je zbor sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina članov, ki so evidentirani v evidenci na dan sklica zbora. Če zbor kljub temu ni sklepčen, se razpusti in se v roku največ šestdesetih dni skliče ponovni zbor.

24. člen
(izredni zbor članov)

Izredni zbor članov Kluba lahko skliče na pisno pobudo, vloženo svetu Kluba, vsak organ Kluba ali najmanj petina članov Kluba. Pobuda mora vsebovati predlog dnevnega reda in za zbor relevantna gradiva. Svet Kluba je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pobude za sklic izrednega zbora članov.

Izredni zbor članov skliče upravni odbor le v primeru, ko ta organ nastopi kot drugostopenjski pritožbeni organ, ter v primerih nujnih upravno-administrativnih zadev po statutu in zakonu.

Izredni zbor članov sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

25. člen
(volilni zbor članov)

Redni volilni zbor se skliče pred iztekom mandata organu Kluba.

Izredni volilni zbor članov se skliče za tiste organe ali posamične funkcije, ki svojih dolžnosti zaradi vzrokov po 8. členu tega statuta ne morejo ali ne smejo opravljati, ter tudi v primeru odstopa člana iz organa ali funkcije.

Za sklic volilnega zbora članov se uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo sklic rednega ali izrednega zbora članov.

26. člen
(delo zbora članov in glasovanje na zboru)

Delo zbora članov ureja poslovnik zbora članov, ki ga zbor članov sprejme na svojem prvem rednem zasedanju na predlog sveta Kluba.

Zbor članov glasuje javno. Tajno glasovanje se izvede samo v primeru volitev ali kadar tako zahteva vsaj četrtina prisotnih članov zbora. Predlog sklepa je sprejet oziroma veljaven, če je zanj glasovala vsaj polovica na zboru prisotnih članov Kluba.

Za sklepanje o spremembi ali dopolnitvi statuta, statusnih spremembah Kluba in ustanovitvi druge pravne osebe je potrebna dvotretjinska večina glasov na zboru prisotnih članov Kluba.

27. člen
(pristojnosti zbora članov)

Pristojnosti zbora članov:

 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut Kluba ter tiste interne akte, ki zboru članov omogočajo nemoteno delovanje
 • sklepa o predlogu dnevnega reda zbora članov
 • razpravlja in sklepa o letnih poročilih častnega razsodišča, sveta, nadzornega odbora, upravnega odbora ter predsednika Kluba
 • sklepa o spremembah statuta, prenehanju Kluba ter statusnih spremembah Kluba
 • voli in razrešuje organe Kluba
 • določa splošna načela financiranja Kluba
 • sprejema program dela Kluba za prihodnje obdobje
 • sprejema letni finančni program in program dela Kluba
 • imenuje častne člane na predlog Upravnega odbora
 • podeljuje priznanja, pohvale in nagrade
 • odloča o višini članarine Kluba
 • odloča o prenehanju obstoja Kluba ter povezovanju s sorodnimi klubi
 • odloča o prošnjah in pritožbah članov Kluba
 • dokončno odloča o izključitvi člana Kluba
 • sprejema pravilnik o finančno-materialnem poslovanju Kluba ter zaključni račun Kluba
 • sprejema disciplinski pravilnik
 • odloča o najetju posojil v višini nad 2.000 EUR
 • obravnava in sklepa o zadevah, ki jih predlagajo člani Kluba in so v pristojnosti
 • zbora članov
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa statut.

28. člen
(svet Kluba)

Svet Kluba je najvišji predstavniški organ članov Kluba. Sestavlja ga pet članov Kluba ter v sekcijah imenovani predstavniki sekcij.

Delo sveta Kluba vodi predsednik sveta.

29. člen
(imenovanje sveta Kluba)

Svet Kluba izvoli zbor članov Kluba. Predsednika sveta Kluba izmed sebe izvolijo člani sveta Kluba na prvi redni seji sveta Kluba. Sekcije same imenujejo po enega predstavnika v svet Kluba.

30. člen
(delo sveta Kluba)

Delo sveta Kluba ureja poslovnik sveta Kluba, ki ga sprejme svet na svoji prvi redni seji.

Na seje sveta Kluba se obvezno vabi tudi predsednika in upravni odbor Kluba, ki pa na tem organu nimajo glasovalne pravice.

Svet Kluba se praviloma sestaja enkrat dvomesečno. Seje sveta Kluba sklicuje predsednik sveta s pisnim povabilom članom sveta.

Svet Kluba je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov sveta Kluba.

31. člen
(pristojnosti sveta Kluba)

Pristojnosti sveta Kluba:

 • zastopa interese članov Kluba
 • oblikuje programske usmeritve Kluba ter jih predlaga v sprejem zboru članov
 • spremlja delo upravnega odbora Kluba
 • sklicuje zbore članov
 • sprejme pravilnik o kandidiranju v organe, o delu razsodišča, o nagradah in priznanjih Kluba, o postopku sprejema novega člana in o delovanju sekcije oziroma enote Kluba
 • sprejema celostno grafično podobo Kluba
 • odloča o pristopu k pogodbenim obveznostim, ki imajo na poslovanje Kluba dolgoročnejše posledice
 • odloča na prvi stopnji o pritožbah zoper razsodišče
 • sprejema obvezno razlago statuta
 • ustanavlja sekcije Kluba ter geografsko dislocirane enote Kluba
 • zboru članov predlaga v imenovanje častne člane Kluba ter prejemnike nagrad in priznanj Kluba
 • sprejema odločitve o nabavi in prodaji premičnega premoženja (razen posojil) Kluba nad vrednostjo 2.000 EUR
 • zboru članov predlaga statusne spremembe Kluba ter izvajanje pridobitne dejavnosti Kluba.

32. člen
(upravni odbor)

Upravni odbor je operativni organ Kluba, ki organizira in vodi delo Kluba in za svoje delo odgovarja zboru članov Kluba.

33. člen
(sestava upravnega odbora)

Upravni odbor je izvoljen na zboru članov. V upravni odbor lahko kandidirajo le člani Kluba, ki so starejši od 18 let.

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • tajnik
 • dva člana upravnega odbora Kluba.
  Predsednik Kluba je hkrati predsednik upravnega odbora.

34. člen
(imenovanje v upravni odbor)

Volilni zbor članov izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika ter dva člana upravnega odbora.

Mandat članom upravnega odbora preneha z imenovanjem novih članov razen v primeru prenehanja članstva v Klubu ali s sklepom zbora članov.

35. člen
(delo upravnega odbora)

Delo upravnega odbora ureja poslovnik upravnega odbora, ki ga upravni odbor sprejme na svoji prvi redni seji.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik s pisnim vabilom ter praviloma tudi z elektronsko pošto. Upravni odbor je predsednik dolžan sklicati na zahtevo drugega organa Kluba oziroma vsaj ene tretjine članov upravnega odbora najkasneje sedem dni po prejetju pisne zahteve za sklic seje upravnega odbora. Na seje upravnega odbora se vabi tudi predsednika sveta Kluba in predsednika nadzornega odbora, ki pa nimata glasovalne pravice.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, praviloma pa enkrat dvomesečno.

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica članov upravnega odbora. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih članov. Če je izid neodločen, odloči glas predsednika Kluba.

36. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

Pristojnosti upravnega odbora:

 • izvaja usmeritve zbora članov v zvezi s programom dela in financiranjem Kluba
 • svetu predlaga sklic zbora članov ter pripravlja gradivo za sejo zbora članov
 • imenuje predstavnika za stike z javnostmi
 • izdela predlog letnega programa in finančnega načrta Kluba
 • upravlja s premoženjem Kluba
 • imenuje komisije in odbore s posebnimi nalogami v okviru pristojnosti upravnega odbora oziroma zbora članov
 • sprejema odločitve o nabavi in prodaji premičnega premoženja Kluba do vrednosti 2.000 EUR
 • na podlagi pooblastila zbora članov sprejema pravilnike, s katerimi ureja delovanje Kluba
 • obravnava sprejem in sprejema nove člane Kluba
 • izvaja program dela in neposredne sklepe zbora ter sveta Kluba
 • izdaja pooblastila za podpisovanje aktov, s katerimi se na ime in na račun Kluba ustanavljajo pravice in obveznosti
 • odloča o najetju posojil ter sprejema pogodbene obveznosti v vrednosti do 2.000 EUR
 • opravlja druge dolžnosti, dodeljene s strani sveta Kluba ali zbora članov.

37. člen
(predsednik Kluba)

Predsednik Kluba predstavlja in zastopa Klub nasproti organom in organizacijam doma in v tujini.

38. člen
(pristojnosti in odgovornosti predsednika Kluba)

Predsednik Kluba ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • sklicuje seje upravnega odbora, predlaga dnevni red sej upravnega odbora ter vodi delo upravnega odbora
 • podpisuje vse akte, ki jih sprejme zbor članov in upravnega odbora
 • odgovarja za finančno in materialno poslovanje Kluba
  predstavlja in vodi Klub
 • upravnemu odboru predlaga ustanovitev komisij in odborov Kluba
 • nadzira delo tajništva Kluba
 • izvaja druge naloge po sklepu upravnega odbora ali zbora članov.
  Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov Kluba.

V primeru odstopa, izključitve ali izpisa predsednika Kluba je svet Kluba dolžan skladno z določbo 22. člena tega statuta sklicati izredni volilni zbor.

Predsednik Kluba, ki je v postopku obravnave izključitve ali drugega disciplinskega postopka, ki ima kot sankcijo predvideno izključitev iz Kluba, ne sme opravljati nalog svoje funkcije. Za obdobje do pravnomočnosti sklepa o izključitvi naloge predsednika Kluba prevzame podpredsednik Kluba.

39. člen
(podpredsednik Kluba)

Podpredsednik pomaga predsedniku pri vodenju Kluba.

Upravni odbor lahko podpredsedniku delegira zadolžitve za posebno področje dejavnosti Kluba.

V času odsotnosti predsednika ga podpredsednik nadomešča in vodi delo Kluba.

Za svoje delo je podpredsednik odgovoren zboru članov.

40. člen
(tajnik Kluba)

Tajnik vodi tajništvo Kluba.

Osebje, ki ga za svoje operativno delo imenuje upravni odbor, sodi pod delovno pristojnost tajnika Kluba.

41. člen
(pristojnosti in odgovornosti tajnika Kluba)

Tajnik ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • odloča o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v okviru tajništva Kluba
 • organizira delo osebja, ki ga v pristojnost tajništva ter razvida del in nalog po sklepu dodeli upravni odbor Kluba
 • na podlagi sklica zbora članov organizira zbor članov ter pripravlja gradiva za delo zbora članov
 • skrbi za reden pretok informacij na vseh ravneh Kluba
 • vodi evidence članov
 • odgovarja za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi Kluba, ter pomaga pri organizaciji dela organov Kluba
 • uporablja finančna sredstva v skladu s finančnim načrtom in pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju Kluba
 • odgovarja za vodenje registra članov Kluba
 • izvaja druge naloge po pooblastilu zbora članov ali upravnega odbora.
  Za svoje delo je tajnik odgovoren zboru članov.

42. člen
(član upravnega odbora)

Upravni odbor lahko s sklepom članu upravnega odbora za krajši čas ali do izteka mandata dodeli specifične naloge, ki so v pristojnosti upravnega odbora.
Za svoje delo je član upravnega odbora odgovoren zboru članov.

43. člen
(nadzorni odbor Kluba)

Nadzorni odbor sestavljajo trije polnopravni člani Kluba, ki jih izvoli zbor članov. Na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik Kluba, izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje Kluba in ima pravico vpogleda v stanje na poslovnem računu in v ostalo finančno dokumentacijo.

O svojih ugotovitvah poroča upravnemu odboru ter zboru članov, in sicer na svojo ali njihovo pobudo.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

44. člen
(častno razsodišče Kluba)

Častno razsodišče sestavljajo trije člani Kluba, ki jih izvoli zbor članov. Na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik Kluba, izmed sebe izvolijo predsednika častnega razsodišča.

Častno razsodišče odloča o spornih vprašanjih v zvezi s članstvom v Klubu, o izrekanju disciplinskih ukrepov proti članom Kluba, ki kršijo statut, program in druga pravila Kluba, o sporih glede pristojnosti posameznih organov Kluba ter o drugih spornih vprašanjih, za reševanje katerih po tem statutu ni pristojen kak drug organ.

Kršitve, ukrepe in postopek za njihovo izrekanje določa disciplinski pravilnik Kluba, ki ga sprejme zbor članov na predlog upravnega odbora.

Vsi organi, ki kot pritožbeni organ predlagajo ali obravnavajo izključitev člana, morajo k svojemu sklepu podati tudi obrazložitev predloga izključitve.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.

45. člen
(načini dela in sklici sej organov Kluba)

V kolikor s tem statutom ni določeno drugače, organi Kluba lahko sklicujejo:

 • redne seje
 • izredne seje
 • korespondenčne seje.
  Seje so sklepčne, če je na njih prisotna vsaj polovica izvoljenih članov.

Vabila na seje se pošilja pisno ter poleg tega lahko tudi po elektronski pošti ali preko spletnega foruma. Za vsako sejo se vodi zapisnik.

Redne seje se, razen v primeru zbora članov, sklicujejo vsaj 10 dni pred predvidenim dnevom seje. Vabilu na redno sejo mora biti obvezno priložen predlagan dnevni red ter relevantna gradiva k točkam dnevnega reda.

Na vsaki redni seji se obravnava in sprejema zapisnik predhodne redne seje. V kolikor je med dvema rednima sejama potekala tudi izredna in/ali korespondenčna seja, se na prvi naslednji redni seji sprejema tudi zapisnik izredne in/ali korespondenčne seje.

Izredne seje se, razen v primeru zbora članov, sklicujejo vsaj 5 dni pred predvidenim dnevom seje. Izredne seje so namenjene urgentnemu reševanju aktualnega problema. Vabilu na izredno sejo mora biti obvezno priložen predlagan dnevni red ter relevantna gradiva k točkam dnevnega reda.

Korespondenčna seja se izvaja v primeru urgentnih glasovanj in poteka brez možnosti razprave. Skliče se vsaj 3 dni pred pričetkom seje ter se izvede telefonsko.

 

6. VIRI FINANČNIH IN MATERIALNIH SREDSTEV KLUBA

46. člen
(viri finančnih in materialnih sredstev Kluba)

Viri materialnih sredstev Kluba so:

 • članarina
 • dohodki od dejavnosti Kluba
 • prispevki lokalnih skupnosti, podjetij in drugih organizacij, organov in zavodov, ki so zainteresirani za delo Kluba
 • dohodki od srečelovov in tombol
 • donatorski prispevki fizičnih in pravnih oseb
 • drugi viri po Zakonu o društvih.
  Klub samostojno razpolaga s svojimi dohodki v okviru finančnega načrta.

47. člen
(finančno in materialno poslovanje Kluba)

Računovodstvo finančnega in materialnega poslovanja Kluba vodi pooblaščeni računovodski servis. Za dosledno in pošteno finančno poslovanje sta odgovorna tako računovodja kot tudi predsednik Kluba.
Plačilne naloge Kluba podpisujeta predsednik in tajnik Kluba.
Finančno-materialno poslovanje Kluba se vodi v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem Klub določi način in obliko finančno-materialnega poslovanja, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva ter določbami relevantne zakonodaje.
Klub lahko pridobiva finančno-materialna sredstva tudi na javnih in drugih razpisih, vendar ne brez soglasja upravnega odbora.
Predsednik Kluba ne sme vstopati v obligacijska razmerja, ne da bi pridobil soglasje upravnega odbora Kluba.
Računovodstvo Kluba je dolžno podajati vsaj polletna finančna poročila upravnemu odboru Kluba in svetu Kluba ter pripravljati vmesna in zaključna poročila o stanju finančnih in materialnih sredstev pri izvedbi projektov.

48. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Klub doseže s pridobitno dejavnostjo, kakor tudi presežki, pridobljeni z redno dejavnostjo Kluba, se smejo uporabiti le za doseganje namenov in nalog Kluba v skladu s statutom.

 

7. OBVEŠČANJE V KLUBU

49. člen
(načini obveščanja v Klubu)

Člani Kluba so o delu organov Kluba obveščeni preko zapisnikov, ki so obešeni na oglasni deski v Klubskih prostorih.

Člani Kluba so o delu organov Kluba ter o veljavno sprejetih spremembah internih aktov Kluba lahko obveščeni tudi preko spletne strani Kluba ali elektronske pošte.

 

8. PRENEHANJE KLUBA

50. člen
(prenehanje Kluba)

Klub lahko preneha obstajati po samem zakonu ali po sklepu zbora članov, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov.
Sklep mora vsebovati ime in dejavnost tiste nepridobitno pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Kluba. Če Klub v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb statuta ni mogoče določiti, premoženje Kluba pripade lokalni skupnosti, na območju katere ima Klub sedež. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa Kluba iz registra društev.

 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
(druge določbe)

Četudi se v tem statutu uporabljajo nazivi izključno v moškem spolu, se določbe statuta smiselno in enakovredno nanašajo tudi za ženski spol.
Zbor članov ne more izvajati korespondenčnih sej.

Vsak organ lahko sprejme svoj poslovnik dela, vendar ga mora predhodno potrditi upravni odbor Kluba, sicer veljajo določbe tega statuta.

Avtentično razlago tega statuta daje svet Kluba.

Za potrebe sklica in izvedbe ustanovnega zbora se dopušča smiselna uporaba členov tega statuta, ki urejajo področje sklica ter delovanja ustanovnega zbora. Iniciativni odbor si do zaključka ustanovnega zbora pridrži ali ustrezno uredi nekatere pravice, ki se nanašajo na organizacijo sklica in dela ustanovnega zbora ter izhajajo iz posameznih organov Kluba.

52. člen
(pobude za spremembe in dopolnitve statuta)

Pobudo za spremembe in dopolnitve statuta daje zboru članov svet Kluba ali najmanj petina članov Kluba.

53. člen
(začetek veljavnosti statuta)

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih sprejme zbor članov Kluba.
Ta statut prične veljati s potrditvijo na ustanovnem zboru članov Kluba virtualnega letalstva Slovenije dne 14. 10. 2006.